Unionsråd med extra Båtriksdag

Unionsråd med extra Båtriksdag

cropped-sbflogo-e1451549227814-1.jpg

RAPPORT FRÅN UNIONSRÅD MED EXTRA BÅTRIKSDAG

Djurönäset, Djurhamn, Stockolms skärgård
19-20 november 2016

 

Efter registrering, lunch och genomgång av praktiska detaljer så startade helgen med den extra Båtriksdagen.

Extra Båtriksdag Svenska Båtunionen
På Båtriksdagen april 2016 togs beslut om att ändra direktiven för Båtriksdagens, Unionsrådets genomförande samt direktiven för Unionsstyrelsen, totalt 7 st ändringar.

Ändringar som innebär att platsen för Båtriksdagen inte behöver vara i Stockholmsregionen samt att SBU skall stå för övernattningskostnader för två delegater.

Den extra Båtriksdagen beslöt att genomföra ändringen.

 

Unionsrådet
Unionsrådet inleddes med redovisning av ej genomförda uppdrag som är beslutade på båtriksdagar.

Lars Afzelius redogjorde för resultatet från enkäten ”Båtklubbarnas villkor”, resultatet var så knapert att det inte gick att redovisa. Nytt datum för redovisning sattes till 15 februari 2017, båtförbunden förväntas då leverera ett betydligt bättre underlag.

Budget och ekonomi diskuterades och beslut kring detta kommer att tas på Båtriksdagen 2017.

Information gavs om SBUs engagemang under båtmässorna. Stora båtklubbsdagen kommer att genomföras vid tre olika tillfällen och orter under 2017.

 

Grupparbeten
Grupperna blev tilldelade 4 st uppgifter för diskussion:

  1. Diskutera fram ett sammanfattat förslag till fördelningen av pengar från Svenska Sjö
    Det framhölls att pengarna inte skall gå in i den ordinarie verksamheten utan borde gå till båtfrämjande saker
  2. Styrelsen har lämnat ett förslag på ändrade direktiv och verksamhetår för SBU. Förslaget går ut på att införa 2 båtriksdagar, en på våren samt en på hösten och ta bort unionsrådet.Förslaget diskuterads och styrelsen bildar en arbetsgrupp som redovisar ett förslag för beslut på Båtriksdagen 2017 och slutgiltig ändring kan i sin tur genomföras 2018
  3. Diskutera styrelsens förslag på mål och verksamhetsplan för 2017, diskutera även mål och verksamhet för 2019. Det som kan nämnas här är att styrelsen skall försöka få mätbara mål, helst med tidsplan och ansvarig.
  4. Diskutera och identifiera förslag till två viktiga strategiska frågor som SBU ska arbeta med de två kommande åren externt och internt
  5. Identifiera egna förslag och frågor. Bl.a. berördes SBU´s nuvarande system gällande förbundens röstetal.
    Samtliga svar är inlämnade antingen via mejl eller nedskrivna på papper till Lars Afzelius eller Peter Karlsson.

 

Kommunikationsstrategi 2017
SBUs nyanställde kommunikatör, Lisa Possne Frisell berättade om vad som står på agendan för kommunikation under 2017. Lisa visade exempel på hur hon tänkte runt vidareutveckling av hemsidan och andra tillgängliga kommunikationskanaler.

Det efterfrågades möjlighet att göra stommen till SBUs hemsida tillgänglig för de Båtförbund som önskade det. Lisa kan även ge tips för att utforma bl.a. pressreleaser mm.

 

Västkustens Båtförbund, rekrytering av fler klubbar
Västkustens Båtförbund berättade om hur de gått tillväga för att värva fler klubba till deras förbund. De hade lyckats värva tio st. nya klubbar och har ambitionen att intensifiera det arbetet.

Ordet fritt
Unionsrådet avslutades med ordet fritt där det diskuterades om Båtriksdagen i Östersund 2017

Datum för BRD 2017 kommer att vara 1-2 april och önskemål är att fredagen (31:e mars) används för ditresan så att mer tid skapas för båtriksdagen.

Avslutning

Ordförande Bengt Gärde tackade för ett väl genomfört Unionsråd med extra båtriksdag

För Smålands Båtförbund
Rein Lillesaar
Ola Runesson


Kommentarer är stängda.