Infoblad 2 2016

Infoblad 2 2016

Hej alla Båtklubbsentusiaster!

Nu är det bara lite julfirande kvar innan det nya året tar vid och dagarna blir längre, kvällarna ljusare, hux flux är det vår och båtlivsaktiviteterna kommer igång. Våren är allt en skön årstid. Nedan finns att läsa lite om vad som hänt i Smålands Båtförbund sedan förra utskicket, ta Er gärna lite tid att läsa igenom det hela.
Kom gärna med tips och idéer om frågor Ni tycker Smålands Båtförbund bör driva och/eller bevaka.

Årsrapport båtklubb
Glöm inte skicka in den årliga båtklubbsrapporten till SBU. På SBU´s hemsida finns en utförlig instruktion om det går till, eller nedanstående länk.
http://batunionen.se/dokument/arsrapport-for-batklubb/


Årsmöte Smålands Båtförbund
Ett år går fort och det är snart dags för Årsmöte. Vi tänkte att det vore trevligt och kul att förlägga årsmötet hos Sjöbefälsskolans i deras lokaler på Linnéuniversitet, Kalmar. Under dagen hoppas vi kunna besöka fartygssimulatorn på skolan och att någon får testa att köra. Så boka redan nu in lördagen den 18 mars 2017 kl. 11.00. Vi ber att få återkomma med en formell inbjudan till årsmötet

Svar på Enkät, Båtklubbarnas olika villkor

Det är fortfarande alltför många båtklubbar som inte svarat på enkäten ”Båtklubbarnas olika villkor”.
Det är viktigt att vi får in svar från samtliga båtklubbar, informationen behövs för att SBU, och även förbunden, skall kunna göra trovärdiga uttalande i samband med diverse båtlivsfrågor. Enkäten tar bara någon minut att fylla i.

Villkor Båtklubbsförsäkring 2017, Svenska Sjö
Svenska Sjö fortsätter att förbättra villkoren i båtklubbsförsäkringen, ladda ned information via länken nedan.
http://batunionen.se/dokument/batklubbsforsakringen-2017-svenska-sjo/

Båtmiljökonferens Stockholm 18-19 oktober 2016
Via länken nedan kommer man vidare till vad som diskuterades under två dagar och jag rekommenderar att detta sprids till alla intresserade båtägare.

I korthet gäller att myndigheter av olika slag samordnar sig för att före 2020 få till stånd ett renare hav och i detta fall då genom att minska småbåtars påverkan.

I praktiken kommer det att innebära att våra båtar inte kommer att få bottenmålas med giftiga antifoulingfärger eller med kritande självpolerande bottenfärger.  Havstulpaner är det besvärligaste problemet men det finns botemedel typ borstning, ultraljud, duk under bottnen ny framtida teknik(?) mm.

Speciell uppmärksammas tennbaserade färger, som i och för sig varit förbjudna länge, men som fortfarande läcker ut gifter i vattnen från varvsområden och förorenade bryggplatser.

Koppar- och zinkfärger har diskuterats fram och tillbaka, men just nu verkar zink vara helt ute beroende bl. a. på risk för nanopartiklar, medan koppar blev godkänt av EU under augusti i år

Om vi som båtägare gör vad vi kan för att bryta med slentrianmässigt tänkande och så fort som möjligt får genomslag för ett miljövänligt båtliv så sparar vi även skattepengar, eftersom det är mängder med människor som arbetar med dessa frågor.

Läs även Lina Petersons inledande text med länken nedan.

Med vänlig hälsning

Bengt Jönsson

Miljöansvarig Smålands båtförbund

 

Hej!

Först vill jag framföra ett stort tack för allas er medverkan vid vår båtmiljökonferens som hölls i Stockholm den 18-19 oktober. Tack vare ert engagemang och positiva anda blev det två mycket givande och trevliga dagar.

Nu finns det material som presenterades vid konferensen samt resultaten från workshop-passen tillgängliga på Transportstyrelsens externwebb; http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Ren-batbotten/skrovmalet/ Längst ned på sidan finns information om konferensen och till höger finns länkar till presentationerna etc.

Tanken från Skrovmålets sida är att denna konferens och workshop var startskottet för arbetet som ska resultera i ett antal åtgärdsförslag 2018 och 2020, och att vi fram till dess ska hinna knåda dessa frågor flera gånger så det blir väl genomtänkta och faktabaserade förslag som har en bred förankring. Det går bra att när som helst under projektets gång höra av sig med synpunkter, relevant information eller frågor till mig, och Skrovmålssidan på vår webb kommer uppdateras kontinuerligt för att alla som är intresserade ska kunna hålla sig a jour.

På återhörande, och förhoppningsvis på återseende!

Med vänlig hälsning Lina

Lina Petersson

Sektionen för miljö

Sjö- och luftfartsavdelningen

Transportstyrelsen

Sjö- och luftfartsavdelningen

601 15 Norrköping

www.transportstyrelsen.se

Telefon: 0771-503 503

Rapport från Unionsråd med extra Båtriksdag
Djurönäset, Djurhamn, Stockholms skärgård
19-20 november 2016

Efter registrering, lunch och genomgång av praktiska detaljer så startade helgen med den extra Båtriksdagen.

Extra Båtriksdag Svenska Båtunionen

På Båtriksdagen april 2016 togs beslut om att ändra direktiven för Båtriksdagens, Unionsrådets genomförande samt direktiven för Unionsstyrelsen, totalt 7 st ändringar.

Ändringar som innebär att platsen för Båtriksdagen inte behöver vara i Stockholmsregionen samt att SBU skall stå för övernattningskostnader för två delegater.

Den extra Båtriksdagen beslöt att genomföra ändringen.

Unionsrådet 

Unionsrådet inleddes med redovisning av ej genomförda uppdrag som är beslutade på båtriksdagar.

Lars Afzelius redogjorde för resultatet från enkäten ”Båtklubbarnas villkor”, resultatet var så knapert att det inte gick att redovisa. Nytt datum för redovisning sattes till 15 februari 2017, båtförbunden förväntas då leverera ett betydligt bättre underlag.

Budget och ekonomi diskuterades och beslut kring detta kommer att tas på Båtriksdagen 2017.

Information gavs om SBUs engagemang under båtmässorna. Stora båtklubbsdagen kommer att genomföras vid tre olika tillfällen och orter under 2017.

Grupparbeten
Grupperna blev tilldelade 4 st. uppgifter för diskussion:

 1. Diskutera fram ett sammanfattat förslag till fördelningen av pengar från Svenska Sjö
  Det framhölls att pengarna inte skall gå in i den ordinarie verksamheten utan borde gå till båtfrämjande saker
 2. Styrelsen har lämnat ett förslag på ändrade direktiv och verksamhetsår för SBU. Förslaget går ut på att införa 2 båtriksdagar, en på våren samt en på hösten och ta bort unionsrådet.
  Förslaget diskuterads och styrelsen bildar en arbetsgrupp som redovisar ett förslag för beslut på Båtriksdagen 2017 och slutgiltig ändring kan i sin tur genomföras 2018
 3. Diskutera styrelsens förslag på mål och verksamhetsplan för 2017, diskutera även mål och verksamhet för 2019
  Det som kan nämnas här är att styrelsen skall försöka få mätbara mål, helst med tidsplan och ansvarig.
 4. Diskutera och identifiera förslag till två viktiga strategiska frågor som SBU ska arbeta med de två kommande åren externt och internt
 5. Identifiera egna förslag och frågor.
  Bl.a. berördes SBU´s nuvarande system gällande förbundens röstetal.

Samtliga svar är inlämnade antingen via mejl eller nedskrivna på papper till Lars Afzelius eller Peter Karlsson.

Kommunikationsstrategi 2017

SBUs nyanställde kommunikatör, Lisa Possne Frisell berättade om vad som står på agendan för kommunikation under 2017. Lisa visade exempel på hur hon tänkte runt vidareutveckling av hemsidan och andra tillgängliga kommunikationskanaler.
Det efterfrågades möjlighet att göra stommen till SBUs hemsida tillgänglig för de Båtförbund som önskade det. Lisa kan även ge tips för att utforma bl.a. pressreleaser mm.

 

Västkustens Båtförbund, rekrytering av fler klubbar

Västkustens Båtförbund berättade om hur de gått tillväga för att värva fler klubba till deras förbund. De hade lyckats värva tio st. nya klubbar och har ambitionen att intensifiera det arbetet.

 

Ordet fritt

Unionsrådet avslutades med ordet fritt där det diskuterades om Båtriksdagen i Östersund 2017,

Datum för BRD 2017 kommer att vara 1-2 april och önskemål är att fredagen (30:e maj) används för ditresan så att mer tid skapas för båtriksdagen.

 

Avslutning

Ordförande Bengt Gärde tackade för ett väl genomfört Unionsråd med extra båtriksdag

 

För Smålands Båtförbund

Rein Lillesaar

Ola Runesson

 

Båtbesiktningar

Arbetet med att få gång säkerhetsiktning för båtar har börjat ge resultat.
Roland Nyqvist, Smålands Båtförbund har tillsammans med
Tommy Engvall, Blekinge BF
Kjell Holst och Sven Andersson, Skånes BF
Samt Peter Grywenz, VD Svenska Sjö

Tagit fram en agenda att jobba med.
Vidare info kommer fortlöpande när vi får fram material och hemsida klara.
Tanken är nu att Bleking, Småland och Skånes båtförbund skall samverka i detta
tillsammans med Svenska Sjö.

OBS! Lördagen den 11 feb. 2017 är en viktig träff då alla besiktningsmän kallas
i förbunden BBF, SBF, SBF, boka upp detta redan nu.

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Smålands Båtförbund


Kommentarer är stängda.