Rapport från Unionsrådet 2017

Rapport från Unionsrådet 2017

 

 

  

SMÅLANDS BÅTFÖRBUND

Rapport från Unionsrådet 18–19 november 2017

Representanter från Smålands Båtförbund under årets Unionsråd var Rein Lillesaar, Roland Nyquist samt Ola Runesson.

Efter inskrivning och en välbehövlig lunch hälsade Unionsstyrelsens ordförande Bengt Gärde alla välkomna och gick igenom den föreslagna agendan, vilken godkändes och Bengt G kunde därmed förklara årets unionsråd öppnat.

Punkt 1. Redovisning av uppdrag beslutade på Båtriksdagen 2017

Demokratiutredningen
Lars Brickzén Västkustens Båtförbund redovisade de enkäter som har varit utskickade.
Sammanställningen visade på att de flesta förbunden tyckte att röstetalen var ett ganska litet problem. Vilket utredningen också visade på.

Ny Båtriksdagsordning
Lars Afzelius som ingår i Arbetsgruppen för Ny båtriksdagsordning redogjorde för arbetet med ny båtriksdagsordning. Detta kommer att innebära att alla val görs på hösten innan verksamhetsåret startar även budget kommer att kunna beslutas innan den börjar tillämpas. Unionsrådet kommer bara att genomföras om särskilda skäl föreligger och då behandla enskilda frågor.

Långsiktig strategi och finansiering av BAS
I årets budget är det reserverat 900 000 kronor för utveckling av BAS. Unionsrådet var överens om att detta är kostnader som skall och bör tas.

Verksamhetsplan och budget för 2018/2019
För innevarande år visar på budgeten ett underskott om ca 145 000 kr. för närvarande säger prognosen ett överskott om 500 000 kr. vilket beror på att några projekt inte startat samt till viss del att intäkterna ökat.
Svenska Båtunionen firar under 2018 90 år och detta kommer att belasta budgeten med ca 250 000 kr. till viss del kommer detta att firas under båtriksdagen men aktiviteter kommer även att ske på flertalet platser i landet under 2018. Svenska Båtunionens kassa är god.

Övrig budgetinformation:
Säkerhetsbesiktningar för båt har hittills fått sin finansiering från Svenska Sjö men kommer från och med 2018 att finansieras via SBU.

Ansökningar från ”Svenska Sjö fonden” har varit sparsam och Peter K uppmanar alla båtförbund att söka medel. Projektpengar söks under augusti och beviljas under april.

Integrationsprojektet avslutas vid årsskiftet då det är ettårigt.

Per Traug, juridiska kommittén flaggade för att den nya dataskyddsförordningen GDPR som enligt EU lag införs 25 maj 2018 och kommer belasta 2018 med mer kostnader än vad som framgår av budgeten.

Förbundsvis redovisning av rekryteringskampanjen
De förbund som har varit aktiva i arbetet med att skaffa nya medlemsklubbar gjorde en kortfattad redogörelse för hur det arbetet gått till. Smålands Båtförbund har aktivt jobbat med medlemsrekrytering, vilket gett oss två nya medlemmar under året. 14 förbund hade svarat på den utskickade enkäten. Dessa 14 förbund har rekryterat 17 nya klubbar.

Nytt miljöprogram och nya benämningar inom SBU
Harald Mårtensson, Unionsstyrelsen informerade om SBU:s Miljöprogram, antagit vid Unionsstyrelsemöte 2017.11.07. Miljöprogrammet i sin helhet finns att ladda ned från SBU:s hemsida.

Rapport från Förbundskonferens inom Hjälmarens och Mälaren Båtförbund.
Hjälmarens och Mälarens Båtförbund har genomfört en gemensam förbundskonferens som Inger Högström-Westerling redogjorde för. Vi inom Smålands Båtförbund kunde konstatera att upplägget var väldigt likt det som genomfördes av oss i Figeholm 2016.

Båtklubbsförsäkring
Per Grywenz, VD Svenska Sjö informerar om förändringar i båtklubbsförsäkring 2018.
Det kommer inte att bli någon premiehöjning vad gäller båtklubbsförsäkringen

Utökat styrelseansvar ökar från 5 Pbb till 7 Pbb
Rättskydd ökar från 3 Pbb till 5 Pbb

Stölder har ökat med ca 20% under 2017. Både antal stölder och värde.
Om båten förvaras utanför båtklubb är det högre självrisk vid stöld.

Ny Utbildningsverksamhet
Eftersom Svenska Båtunionen från och med 2018 inte kommer att sköta NFB, så kan en resurs skapas för att utveckla en bredare utbildningsverksamhet.

BAS och nya dataskyddsförordningen, GDPR
GDPR är ett nytt EU Direktiv som ersätter PUL, Personuppgiftslagen. Lagen träder ikraft 25 maj 2018.
SBU jobbar med att identifiera vad som gäller, detta är en fråga som kommer att påverka klubbarna mest. Följer man i dag PUL så kommer det troligtvis att funka bra. Problemet är att alla inte följer PUL. Efterlevs inte GDPR kan det innebära upp till 20 miljoner EUR i böter.
GDPR kommer att påverka BAS systemet ganska mycket
SBU kommer att informera vidare genom Båtliv, hemsidan och nyhetsbrev.

Rapport från Barn- och Ungdomsarbetet
Peter Myrman, Södra Roslagens Båtförbund och Pelle Larsson, Kungliga Motorbåt Klubben berättade om sitt arbete med att få till stånd en ungdomssektion inom SBU.

Organisationsmässigt vill man att ungdomssektionen skall lyda mellan SBU och Båtförbunden med en mentorsgrupp över sig. För att få intresserade ungdomar vill man att varje Båtförbund nominerar 2–3 ungdomar att ingå i ungdomssektionen. Tidsplanen är att tills våren 2018 kunna bilda sektionen för att ta ett beslut om införande hösten 2018. Målet är en båtriksdag med ungdomar våren 2019.

Rapport från Integrationsseglingen
Simon Vinokur informerar om projektet integrationssegling som avslutas till årsskiftet.
Projektet startade redan 2015 och har genomfört 2 integrationsseglingar med totalt 15 båtar med 4 personer i varje båt. Inför 2017 fick man kontakt med SBU som med hjälp av extern finansiering beslutade att bistå i ett samarbetsprojekt. Projektet har fallit väldigt väl ut och sedan april 2017 drivs projektet i föreningsform / båtklubb.

Grupparbeten dag två
Följande ämnen beslöts att jobba med i grupparbetesform:

  • SBU Akademi, utbildningsorganisation
  • Demokratiutredningen
  • Båtmiljöprogram
  • BAS Systemet
  • Ungdomsverksamhet
  • Förbundsgemensamma hemsidor och tidningen Båtliv

Vi som representerade Smålands Båtförbund delade upp oss för att kunna deltaga i tre olika grupper,

Demokratiutredningen (Rein L), BAS Systemet (Roland N) samt Förbundsgemensamma hemsidor och tidningen Båtliv (Ola R)

Varje grupp gjorde en kortfattad sammanställning av sina resultat

SBU Akademi, utbildningsorganisation
Gruppen kom fram till att det bör bildas en ny utbildningsorganisation inom SBU. Organisationen bör kunna visa upp ett utbildningsprogram, utbildningarna skall hålla en hög kvalitetsnivå.

Demokratiutredningen
Gruppen kom fram till att det i dagsläget inte finns något skäl till att ändra på de röstetal som finns, men konstaterar att det är viktigt hur valnämnden jobbar.

Båtmiljöprogram
Konstaterar att det som diskuteras just nu är båtbottenfärger och andra kemikalier, det behövs stöd till klubbar och förbund.
På lång sikt bör miljökommittén jobba med frågan om alternativa bränsle.
Vad gäller information så kan en sluten Facebook grupp för miljösamordnare var en tillgång.
Även informera om hur de olika arbetsmetoderna för färgborttagning fungerar och skapa manualer som är så tydliga att de går att jobba efter.
Miljöprogrammet skall vara ett levande dokument.

BAS systemet
Gruppen som jobbade med frågan BAS använde ett frågeformulär.

 Använder ert förbund BAS och i sådana fall vilka delar?
Användningsområdet för BAS på förbundsnivå är framförallt fakturering och diverse utskick

Är BAS ett viktigt medel för klubbarna?
BAS Systemet är en väldigt viktig förmån för klubbarna i dagsläget fakturerar 435 klubbar via BAS

Hjälper förekomsten av BAS till att rekrytera nya medlemmar?
BAS Systemet är ett bra argument vid rekrytering av nya klubbar.

Är BAS lätt att arbeta med?
BAS är huvudsak lättarbetat

Är BAS lätt att lära sig?
har en inlärningströskel som måste överbryggas, BAS-F är svårare

Behöver BAS utvecklas med fler finesser?
I Nuläget är inte ambitionen att implementera fler finesser men däremot att jobba med att förbättra de som finns samt att ”städa”

Tycker du kostnaderna för BAS är; Rimliga? Låga? Höga?
Kostnaden för BAS Systemet ansågs helt rimliga, kostar i dagsläget ca 3 800 kr per år och klubb

Skulle SBU klara sig utan BAS?
Ja självklart men inte med den verksamhet vi har idag

Hur stor får den årliga ungefärliga kostnaden för BAS vara?
Kostnaden i budgeten för BAS anses var okej.

Ungdomsverksamhet
Det finns klubbar som i dagsläget inte har någon ungdomsverksamhet alls.
Gruppen vill lyfta upp frågan ordentligt, vill ha en person från varje båtförbund dom hjälper till att driva frågan om ungdomssektion, behöver även mentorer till ungdomarna.
Gruppen saknar direktiv från SBU

Förbundsgemsamma hemsidor och tidningen Båtliv
Under förra båtriksdagen fick Lisa Possne Frisell, kommunikatör på SBU frågan om det inte gick att från SBU:s sida tillhandahålla en hemsida med gemensam layout för alla båtförbund och även båtklubbar. Lisa redovisade en offert från en webbyrå som visade på att det går att genomför men kräver att minst 7 förbund ansluter sig och då till en kostnad av ca 15 000kr per förbund tillkommer gör också en viss driftskostnad.
Gruppen tyckte detta var lämpligt att jobba vidare med.

Tidningen Båtliv
Tidningen Båtliv är idag Europas största båttidning med en upplaga på ca 140 000 ex.
Tidningen jobbar på en ansträngd marknad med vikande annonsintäkter till förmån för andra medier.
I dagsläget kostar tidningen ca 2 milj. kr per i ”driftsbidrag” för SBU resten finansieras i huvudsak med annonsintäkter. Båtliv har ett papper i omslaget som är i en tunnare kvalitet än vad konkurrenterna använder, detta är en nackdel sett ur annonsörernas synvinkel som lättare väljer bort tidningar med lägre teknisk kvalité Så för att inte annonsintäkterna skall minska bör Båtliv ändra till ett tjockare omslag. (130gr från 100 gr) Kostnaden för att ändra detta beräknas till ca 300 000 kr per år (ca 2kr per medlem och år) vilket gruppen tyckte man skulle genomföra

Avslutning
Ove Lindström, valnämnden informerade om ett ändrat valnämndsarbete, det kommer att bli öppna nomineringar och namnen redovisas kontinuerligt. Ove uppmanar alla förbund att nominera.

Nästa års Båtriksdagsvärd, Västkustens Båtförbund berättade lite om hur båtriksdagen 2018.

Svenska Båtunionen fira 90års jubileum 2018 och det kommer att märkas på båtriksdagen. Båtriksdagen kommer att ske på Hotell Gothia i Göteborg den 7–8 april.

Med detta tackade Bengt Gärde för ett intressant och givande Unionsråd 2018.

Vid pennan:
Ola Runesson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport från Unionsrådet 18 19 nov 2017


Kommentarer är stängda.